کدام مشاغل بیشترین و کمترین دستمزد را می‌گیرند؟
مرکز آمار اعلام کرد

کدام مشاغل بیشترین و کمترین دستمزد را می‌گیرند؟

<p><span style="font-family: Tahoma;">کمترین و بیشترین دستمزد و افزایش آن در مشاغل مختلف در سال ۹۳ از سوی مرکز آمار ایران مشخص شد.</span></p>

به گزارش مازند اصناف، نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی - نیمه‌ دوم ۱۳۹۳ منتشر شد.


 
گزیده‌ی یافته‌ها
 
کمترین و بیش‌ترین درصد تغییرات متوسط دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی ملی و استانی در سطح استان تهران در نیمه‌ی دوم سال 1393 به تفکیک هر گروه، نسبت به نیمه‌ی قبل (نیمه‌ی اول 1393) و نیمه مشابه سال قبل (نیمه دوم 1392) در زیر ارایه می‌شود.


 
گروه رانندگان ماشین‌آلات حمل و نقل
 

این گروه شامل 9 قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک رانندگان ماشین آلات حمل و نقل می‌باشد. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه دراین دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده‌ی تریلی» با 6.7 درصد و کمترین افزایش آن مربوط به «راننده لیفت تراک» با 2.7 درصد می‌باشد. همچنین با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل، تمامی دستمزدها دارای افزای دستمزد ساعتی مربوط به «راننده دامپر» با 33.3 درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «راننده لیفت تراک» با 27.6 درصد می‌باشد.


 
گروه رانندگان ماشین‌های سنگین
 
این گروه شامل 11 قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک رانندگان ماشین‌های سنگین می‌باشد. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده‌‌ی بیل مکانیکی و دراگ لاین» با 5.3 درصد و کمترین افزایش آن مربوط به «راننده غلتک» با 2.5 درصد می‌باشد. مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز نشان می دهد که تمام دستمزدهای اقلام این گروه دارای افزایش می‌باشد. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده‌ی بیل مکانیکی و دراگ لاین» با 31.8 و کمترین افزایش مربوط به «راننده لودر» با 28.6 درصد می‌باشد.


 
گروه کارهای بنایی ابنیه‌ی ساختمان
 
این گروه شامل 5 قلم از دستمزد انواع نیروهای شاغل در کارهای بنایی ابنیه ساختمان می‌باشد. مقایسه‌ی متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «بنای سفت کار درجه دو« با 3.3 درصد و کمترین افزایش آن به «بنای سفت کار درجه یک» با 1.8 درصد تعلق دارد. همچنین، با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «بنای نماچین درجه دو» با 29.4 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «بنای سفت کار درجه یک» با 25.4 درصد می‌باشد.


 
قالب‌بند چوبی
 
این گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع قالب‌بند چوبی می‌باشد. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «نجار قالب‌بند درجه دو» با 3.9 درصد و کمترین افزایش مربوط به «سر نجار» با 3.0 درصد است. با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم 1939 با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزدی نیروی انسانی تقریبا مشابهی مشاهده می‌شود. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «نجار قالب‌بند درجه دو» با 30.3 درصد و کمترین افزایش مربوط به «کمک نجار قالب‌بند»‌با 26.8 درصد می‌باشد.


 
گروه قالب‌بند فلزی

 
این گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع قالب‌بندی‌های فلزی می‌باشد. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «قالب بندی فلزی درجه یک» با 2.6 درصد و کمترین افزایش به «قالب بند فلزی درجه دو» با 1.9 درصد تعلق دارد با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «قالب‌ساز فلزی درجه دو» با 26.9 درصد و کمترین افزایش، مربوط به «قالب بند فلزی درجه دو» با 24.9 درصد می‌باشد.


 
گروه آرماتوربند
 

این گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع آرماتوربندها می‌باشد. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها دراین گروه افزایش می‌باشند. در این میان بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «آرماتوربند درجه دو» با 3.2 درصد و کمترین افزایش به «سر آرماتوربند» با 2.2 درصد تعلق دارد با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام افزایش دستمزد مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «آرماتوربند درجه دو» با 28.7 درصد و کمترین افزایش مربوط به «سر آرماتوربند» با 26.3 درصد می‌باشد.


 
گروه کارهای بتنی

 
این گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع آرماتوربندها می‌باشد مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «آرماتوربند درجه دو» با 2.9 درصد و کمترین افزایش به «بنای بتن‌کار» با 2.0 درصد تعلق دارد. همچنین با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساختی مربوط به «کمک بنای بتن‌کار» با 26.9 درصد و کمترین افزایش مربوط به «بنای بتن کار» با 25.7 درصد می‌باشد.


 
گروه اسکلت‌‌ساز ساختمان
 
این گروه شامل 6 قلم از دستمزد انواع اسکلت‌سازان ساختمان می‌باشد مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل مانند سایر گروه‌ها نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «اسکلت ساز درجه دو» با 2.9 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «اسکلت ساز درجه یک» با 0.4 درصد تعلق دارد. همچنین، با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک اسکلت‌ساز» با 27.9 درصد و کمترین افزایش مربوط به «اسکلت ساز درجه یک» با 25.2 درصد می‌باشد.


 
گروه گچ کار

 
این گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع گچ کاران می‌باشد. متوسط دستمزد نیروی انسانی هر دو قلم این گروه دارای افزایش نسبت به دوره‌ی پیش می‌باشند که «گچ کار درجه دو» با 2.4 درصد از افزایش بیش‌تری نسبت به قلم دیگر برخوردار است. با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «گچ‌ کار درجه دو» با 26.5 درصد از افزایش بیش‌تری برخوردار است.


 
گروه بنا و سنگ‌تراش ابنیه‌ی راه

 
این گروه شامل 5 قلم از دستمزد انواع بنا و سنگ تراش ابنیه‌ی راه می‌باشد. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «بندکش کارهای سنگی» با 2.2 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «سنگ‌تراش درجه دو» با 0.7 درصد تعلق دارد. مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم 1393 با دوره‌ی مشابه ساب قبل نیز نشان می‌دهد که متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «بندکش کارهای سنگی» با 26.2 درصد دارای بیش‌ترین افزایش و متوسط دستمزد ساعتی «سنگ‌تراش درجه دو» با 23.4 درصد دارای کمترین افزایش می‌باشد.


 
گروه آسفالت کار راه و محوطه
 

این گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع آسفالت کاران راه و محوطه می‌باشد مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند، که بیش‌ترین افزایش مربوط به «مباشر آسفالت» با 3.1 درصد و کمترین افزایش مربوط به «کارگر آسفالت» با 1.7 درصد است. با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز در تمامی موارد رشد دستمزد ساعتی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش مربوط به «مباشر آسفالت» با 25.2 درصد و کمترین افزایش مربوط به «کارگر آسفالت» با 23.7 درصد می‌باشد.


 
گروه لوله کش تاسیسات ابنیه

 
این گروه شامل 14 قلم از دستمزد انواع لوله‌کش‌های تاسیسات ابنیه می‌باشد. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «چدن کار درجه دو» با 3.6 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «جوش کار لوله‌های مسی» با 1.3  درصد می‌باشد. با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه افزایش دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «چدن کار درجه دو» با 30.5 درصد و کمترین افزایش آن مربوط به «پی‌وی سی کار درجه یک» و «آزبست کار درجه دو» با 24.7 درصد می‌باشند.


 
گروه آهنگر در و پنجره‌ساز ساختمان
 
این گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع آهنگران در و پنجره‌ساز ساختمان می‌باشد مقایسه‌ متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش یکسان می‌باشند که متوسط دستمزد ساعتی «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه یک» و «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه دو» دارای افزایش 0.9 درصدی هستند با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره مثابه سال قبل، «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه یک» و «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه دو» افزایش دستمزدی معادل 23.3 درصد برخوردار می‌باشد.


 
گروه عایق‌کار و آسفالت کار ابنیه ساختمان
 
این گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع عایق‌کاران و آسفالت‌کاران ابنیه ساختمان می‌باشد مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک عایق‌کار و آسفالت‌کار» با 3.8 درصد و کمترین افزایش مربوط به دستمزد ساعتی «عایق‌کار و آسفالت‌‌کار درجه یک» با 1.2 درصد می‌باشد با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره مثابه سال قبل نیز در تمامی موارد افزیاش دستمزدها دیده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک عایق‌‌کار و آسفالت‌کار» با 27.4 درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه یک» با 24.3 درصد می‌باشد.


 
گروه سیمان‌کار
 
این گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع سیمان‌کاران می‌باشد مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «کمک بندکش» با 3.7 درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی به مسیمان‌کار درجه دو» با 0.8 درصد تعلق دارد با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک‌بندکش» با 29.0 درصد و کمترین افزایش مربوط به «سیمان‌کار درجه یک» با 23.9 درصد می‌باشد.


 
گروه سنگ‌کار
 
این گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع سنگ‌کاران می‌باشد، مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نیز نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «ابزار زن سنگ پلاک» با 1.8 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «سنگ کار درجه یک» با 1.3 درصد تعلق دارد با مقایسه‌ نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ای دوم 1393 با دوره مسابقه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود در این میان، بیش‌ـرین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «ابزار زن سنگ پلاک» با 26.2 درصد و کمترین متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «سنگ کار درجه دو» با 25.6 درصد می‌باشد.


 
گروه کاشی‌کار
 
این گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع کاشی‌کاران می‌باشد متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی هر دو قلم این گروه دارای افزایش نسبت به دوره پیش‌ می‌باشند که «کاشی‌کار درجه یک» با رشد 1.0 درصد، افزایش بیش‌تری نسبت به قلم دیگر دارد با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره مشابه سال قبل نیز متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کاشی‌کار درجه یک» با رشد 25.6 درصدی از افزایش بیشتری برخوردار است.


 
گروه عایق کار تاسیساتی

 
این گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع عایق کاران تاسیساتی می‌باشد. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، متوسط دستمزد ساعتی «عایق‌کار درجه تاسیساتی» با 4.8 درصد دارای افزایش بیش‌تری می‌باشد. مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم 1393 با دوره‌ مشابه سال قبل نیز بیانگر آن است که متوسط دستمزد ساعتی «عایق‌کار درجه دو تاسیساتی» با 30.9 درصد دارای افزایش بیش‌تری نسبت به قلم دیگر این گروه می‌باشد.

 

 

 

منبع: بازار خبر


ارسال دیدگاه