مورخ:[1391-06-07 17:30:01]
»
»تصويب قانون نظام صنفي و تشكيل اتاق اصناف

كميسيون خاص رسيدگي به لايحه نظام صنفي (16 تيرماه 1349) در روز 12 خرداد ماه 1350 با حضور نمايندگان دولت وقت تشكيل گرديد و اصلاحات انجام شده روي اين لايحه توسط مجلس سنا، پس از بررسي مورد تصويب قرار گرفت.

از اين تاريخ سازمان صنفي بعنوان يك سازمان مستقل، در كشور ايجاد شد. و اين سازمان را اتاق اصناف ناميدند تشكيلات اتاق اصناف در تهران بطور مستقيم زير نظر هيئت عالي نظارت و رياست هيئت مذكور با وزير كشور و در ساير شهرستانهائي كه شرايط تشكيل اتاق اصناف را داشتند اتاق اصناف آن شهرستان زير نظر مستقيم كميسيون نظارت و رياست كميسيون مربوطه نيز با فرماندار آن شهرستان بود.

تصويب قانون نظام صنفي و تشكيل اتاق اصناف

به گزارش مازند اصناف- با تشكيل اتاق اصناف تهران، شوراي عالي اصناف منحل و وظايف و اختياراتي كه در ساير قوانين بعهده شوراي مزبور گذارده شده بود به اتاق اصناف تهران سپرده شد. دارائي و تعهدات شوراي عالي اصناف از هر قبيل از تاريخ تشكيل اتاق اصناف تهران به اتاق مذكور واگذار گرديد و همچنين از تاريخ تصويب قانون مذكور مقرر گرديد نمايندگان اتحاديه هاي مربوط، بجاي نماينده اتحاديه بازرگانان و پيشه وران تهران، در مراجع قانوني شركت نمايند.

 وظايف و اختيارات اتاق هاي اصناف
 به موجب ماده 26 قانون نظام صنفي مصوب 12 خرداد 1350، اتاق اصناف در اولين جلسه، هيئت رئيسه خود را براي مدت دو سال انتخاب مي كند، لازم به ذكر است كه انتخاب رئيس اتاق اصناف از بين اشخاص مطلع در امور صنفي و اجتماعي كه عضو اتاق هم نبود مجاز بود. ليكن ساير اعضاي هيئت رئيسه منحصراً‌ از بين اعضاء اتاق انتخاب شده و انتخاب مجدد اين افراد نيز بلامانع بود.

حدود اختيارات هيئت رئيسه، ترتيب انتخابات داخلي، طرز تشكيل جلسات، تعداد كميسيونهاي لازم و ساير مقررات مربوط براي اداره اتاقهاي اصناف به موجب آئين نامه اي كه بوسيله وزارت كشور با توجه به اوضاع و احوال هر شهر تهيه و به تصويب هيئت عالي نظارت رسيده بود تعيين مي شد.
 
اتاق اصناف تهران

در تهران اولين اجلاس اتاق اصناف در روز نهم آذرماه سال 1351 برگزار شده و هيئت رئيسه اتاق براي مدت دو سال انتخاب شدند، و اولين رئيس اتاق اصناف، آقاي اميرحسين شيخ بهائي بود. كه دوره فعاليت وي در اتاق اصناف حدود دو سال و نيم به طول انجاميد وي در تاريخ 8 ارديبهشت ماه سال 1353 به علت بيماري از اين سمت استعفا نمود. پس از شيخ بهائي، سرهنگ نورالدين حكمتي به عنوان رئيس اتاق اصناف انتخاب گرديد و اولين جلسه معارفه وي در محل وزارت كشور انجام شد. حكمتي تا اوايل سال 1353 در اين سمت باقي ماند سپس سرگرد رسول رحيمي به سمت رياست اتاق اصناف تهران انتخاب شد و تا اوايل سال 1357 تصدي اين سمت را در اتاق اصناف به عهده داشت، پس از وي آقاي سعيد اصغرزاده پارسا عهده دار رياست اتاق اصناف گرديد كه دوره رياست وي با پيروزي انقلاب اسلامي مقارن گشت و پس از انحلال اتاقهاي اصناف كميته موقت نايب الامام خميني(ره) متولي امور اصناف در تهران گرديد.