اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 39013 مورخ:[1399-04-14 07:37:01]
قیمت انواع آهن آلات در ۱۴ تیر ۱۳۹۹

قیمت انواع آهن آلات در ۱۴ تیر ۱۳۹۹

قیمت انواع آهن آلات اعلام شد.

به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از بازار، آخرین قیمت آهن آلات در ۱۴ تیر ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

 

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۱۷.۲۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۶.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۸.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۲۸.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۳۰.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۳۲.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۵۰.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۵۹.۷۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۹۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۹۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۸۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۸۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۹۰.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۹۰.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۹۰.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۹۰.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۹۰.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۹۰.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۹۰.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۹۱.۵۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۲۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۲۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۲۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۲۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۲۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۲۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۲۱.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۰۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۹۰.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۰۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۲۰.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۹۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۹۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۹۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۹۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۹۰.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۹۴.۵۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۹۵.۵۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۰۶.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۹۲.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۸۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۹۲.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۸۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۹۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۸۷.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۵.۰۰۰

 

» برچسب ها :مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا