اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 33895 مورخ:[1396-11-14 11:25:01]
صنایع دستی مهم‌ترین منبع خوداشتغالی برای زنان مازندرانی

صنایع دستی مهم‌ترین منبع خوداشتغالی برای زنان مازندرانی

نقش زنان در حفظ، احیا، ترویج و توسعه صنایع‌دستی مازندران بسیار جدی و بااهمیت است.

به گزارش مازند اصناف به نقل از عصرساری، صنایع‌دستی بخشی از هنر و صنعت ملت‌هاست كه به علت برخورداری از ارزش‌های فرهنگی و هنری و ذوق و اندیشه در تولید، علاوه بر جنبه‌های مصرفی، دارای ارزش‌های هنری و ظرفیت‌های ویژه صادراتی است که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ صنایع‌دستی به‌عنوان ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠ‍ی ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی به‌عنوان مهم‌ترین ﻣﻨﺒﻊ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎنی، ﻧﻘﺶ آن ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ به‌تبع ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭﺧﻮﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ.

ارز آوری نتیجه توسعه صنایع دستی


سیدعزیز آرمن اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه صنایع‌دستی متکی به منابع داخلی است، گفت: افزایش و میزان تولید و فروش فراورده‌های دستی، اثر مستقیم در ازدیاد تولید ناخالص ملی دارد.

وی با اشاره به نقش صنایع‌دستی در توسعه صادرات، اظهار کرد: توسعه صادرات بر پایه صنایع‌دستی علاوه بر ارزآوری می‌تواند برای موارد بحرانی در این کشور و استان راهگشا باشد.

این کارشناس نقش زنان در ماندگاری، توسعه و رونق رشته‌های صنایع‌دستی قابل‌توجه و ستودنی دانست و افزود: اگر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﻤ‍ی ﺍﺯ ١٥٠ ﻧﻮﻉ ﺭﺷﺘﻪ صنایع‌دستی ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺯﻧﺎﻥ فعال ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧ‍ی ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺪﻉ ﻭ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺕ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ می‌کنند، ﺳﺨﻦ ﮔﺰﺍﻓ‍ی ﻧﻴﺴﺖ.

کم بودن ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺯﻧﺎﻥ در مازندران


ﺍﻣﺎ به‌راستی ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ صنایع‌دستی به‌ویژه ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔ‍ی ﻭ کمی ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺳﻄﺤ‍ی ﺍﺳﺖ؟ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ، موقعیت‌های ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ‍ی، ﻓﺮﻫﻨﮕ‍ی ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺩﺭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺍﺭﺩ؟

مجتبی رضوی جامعه‌شناس ساروی با اشاره به ﺁﻣﺎﺭﻫﺎی ارائه‌شده ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، گفت: ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ‍ی، ﻫﻤﭽﻮﻥ: بی‌سوادی ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺳﻮﺍﺩ ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘ‍ی، ﻗﺎﻧﻮﻧ‍ی ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ، ﻛﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻨﻮﻋ‍ی هزینه‌های ﺷﻐﻠ‍ی ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻴﺮﻭی ﻛﺎﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻭ محدودیت‌های ﻓﺮﻫﻨﮕ‍ی ﻭ ﺳﻨﺘ‍ی، ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

وی در مقایسه اشتغال زنان ایرانی با سایر نقاط جهان، اظهار کرد: ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ می‌دهد ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ کم بودن ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎی درحال‌توسعه، ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

این جامعه‌شناس به نقش زنان در توسعه اقتصادی اشاره کرد و افزود: ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ به‌منظور بهره‌مندی ﺍﺯ قابلیت‌های ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺁﻧﺎﻥ درنتیجه ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻫﻨﮓ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ‍ی فنی و آسیب‌شناسی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺍﺭﺩ.

رضوی بابیان اینکه صنایع کوچک همچون صنایع‌دستی در توسعه اقتصادی تأثیرگذارند، تصریح کرد: صنایع‌دستی ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ هزارساله ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ تنوع‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﻳﻜ‍ی ﺍﺯ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می‌ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

بازار راکد صنایع دستی مازندران


هدایت عالیشاه فروشنده صنایع‌دستی به بازار راکد این صنایع در استان اشاره کرد و گفت: ﺩﺭ ﺳﺎﻝ اخیر ﺑﻨﮕﺎﻩ‌های اقتصادی ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺿﻌﻒ سازمانی، ناکارآمدی سیاست‌های کهنه، عدم اطلاع از بازار جهانی و … با کاهش چشمگیری در عرضه محصولات مواجه شدند که مازندران نیز از این قائده مستثنا نبود، استانی با تنوع تولید بسیار اما در عرضه کالا و محصولات به همان اندازه ضعیف.

وی به حضور زنان در این عرصه اشاره کرد و افزود: ﺭﺷﺘﻪ صنایع‌دستی ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ طاقت‌فرسا ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺻﺮﻑ ﻭﻗﺖ، ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭی ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ غالباً ﺷﻐﻞ ﺍﺻﻠ‍ی ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد زیرا ﻋﻼﻗﻪ، ﭘﺸﺘﻜﺎﺭ، ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮﺑ‍ی ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻔﺎﻭﺗ‍ی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ اما این بازار راکد به اشتغال زنان آسیب‌زده است.

محمدرضا طلایی رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران با اشاره به رکود بازار صنایع‌دستی و به‌تبع آن تأثیر منفی در اشتغال زنان، گفت: امروزه که فناوری، دنیای کسب‌وکار را متحول کرده و شاهد پیدایش روش‌های نوین کسب‌وکار، بازاریابی و عرضه کالا و خدمات در جامعه هستیم، باید اذعان کرد در آینده نه‌چندان دور شاهد نابودی بسیاری از مشاغل فعلی خواهیم بود. به همین دلیل است فعالان اقتصادی باید زمینه‌های پیوند فناوری با کسب‌وکارشان را فراهم سازند و همگام با پیشرفت فنّاوری در مسیر توسعه بنگاه اقتصادی‌شان گام بردارند، یعنی به تولید صنایع‌دستی اکتفا نکرده و با استفاده از فنّاوری و فناوری جدید به دنبال تبلیغ آن باشند.

تبلیغات راهکاری برای رونق صنایع دستی مازندران

وی با تأکید بر نقش تبلیغات در بازار صنایع‌دستی، تصریح کرد: با توجه به محتوای غنی کشور در بخش صنایع‌دستی و گردش سریع محتوا که در بستر فناوری ایجادشده، با تعیین یک استراتژی مشخص می‌توان رونق و توسعه اقتصادی را بدر این بخش به وجود آورد.

نقش زنان در حفظ، احیا، ترویج و توسعه صنایع‌دستی مازندران بسیار جدی و بااهمیت است. زنان در همه شهرها و روستاها نقش عمده‌ای در تولید محصولات صنایع‌دستی دارند و این نقش در حفظ هویت ملی، حفظ اصالت‌ها، صنایع‌دستی بومی و هنرهای سنتی کشور بسیار مهم است زیرا آن‌ها به علت اهتمام در حفظ فرهنگ، اعتقادات و باورهای ملی و دینی بیش از دیگران در این حوزه تلاش می‌کنند.

مسئولان این امر در استان باید به دنبال احقاق جایگاه زنان در این صنعت باشند تا نقش آنان در توسعه اقتصادی مازندران پررنگ‌تر شود.

» برچسب ها :مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا