اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 19766 مورخ:[1394-05-07 04:55:01]
 جزئیات منفی شدن تورم کالاهای صادراتی / جدول

جزئیات منفی شدن تورم کالاهای صادراتی / جدول

آمارهای بانک مرکزی از تورم کالاهای صادراتی نشان می دهد که در خرداد ماه سال جاری این شاخص با کاهش مواجه شده است. بر این اساس میانگین ...

به گزارش مازنداصناف آمارهای بانک مرکزی از تورم کالاهای صادراتی نشان می دهد که در خرداد ماه سال جاری این شاخص با کاهش مواجه شده است. بر این اساس میانگین بهای کالاهای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. تورم کالاهای صادراتی در 12 ماه منتهی به خرداد و همچنین در فصل بهار امسال نسبت به بهار 93 با کاهش مواجه شده است.

طبق آمار بانک مرکزی میانگین قیمت کالاهای صادراتی نسبت به اردیبهشت ماه 4.8 درصد کاهش یافته است.بهای کالاهای صادراتی در خردادماه نسبت به خرداد سال گذشته نیز 17.7 درصد کاهش را تجربه کرده است.طبق آمار بانک مرکزی تورم کالاهای صادراتی در 12 ماه منتهی به خردادماه منفی 2.3 درصد بوده است. در سه ماه نخست امسال نیز بهای کالاهای صادراتی نسبت به بهار 93 معادل 14.4 درصد کاهش یافته است.

قیمت کالاهای صادراتی در گروه های اصلی

محصولات نباتی

در خرداد ماه 1394، شاخص بهای گروه محصولات نباتی در مقایسه با ماه قبل معادل 3.7 درصد افزایش داشت. افزایش مذکور عمدتاً در اثر ترقی شاخص قیمـت زعفـران برابـر 16.3 درصـد، پـسته 0.8 درصد، زیره سبز 16.3 درصد و "کشمش و سبزه" 2.1 درصد بود. شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل 6.9 درصد افزایش داشـته اسـت.

محصولات معدنی

در ماه مورد بررسی، تنزل شاخص بهای بوتان مایع شده معادل 47.3 درصد، پروپان مـایع شـده 10.5 درصد و موم پارافین 2.6 درصد باعث شد تا شاخص بهای گروه محـصولات معـدنی برابـر 19.3 درصد کاهش یابد. در ماه مورد نظر، شاخص بهای قیر 2.2 درصد و سـیمان 0.4 درصد بالا رفت. در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، شاخص بهای گروه مزبور به میزان 41.1 درصد کاهش داشت.

محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته

در خرداد ماه 1394، افزایش شاخص بهای استیرن معادل 55.6 درصـد، پـارازایلین 7.6 درصـد، کود اوره 2.3 درصد و آمونیاک 1.6 درصد با کاهش شاخص بهای متانول بـه میـزان 16.2 درصـد، سود کاست یک 18.2 درصد و "پودرها و مایعـات شـوینده" 3.7 درصـد مواجـه و منجـر بـه افـزایش 2.1 درصدی در شاخص قیمت گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته شد. شاخص بهای گروه مذکور نـسبت بـه مـاه مـشابه سـال قبـل برابـر 12.9 درصـد کـاهش یافـت.

مواد پلاستیک و کائوچو و مصنوعات آنها

 در ماه مورد گزارش، ترقی شاخص بهای تعدادی از اقلام از جمله پلیاتیلن سبک برابر 2.7 درصـد، پلیاتیلن ترفتالات 8.19 درصد، پل یوینیل کلرور 8.5 درصد و پلیاتیلن سنگین 0.5 درصد سبب شد تا شاخص قیمت گروه مواد پلاستیک و کائوچو و مصنوعات آن ها به میزان 2.8 درصد نـسبت بـه مـاه قبل افزایش یابد.شاخص بهای این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 6.3 درصد کاهش نشان مـی دهـد.

مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

در این ماه، شاخص بهای گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد نـسبت بـه مـاه قبـل معـادل 0.5 درصد کاهش داشت.شاخص بهای گروه مزبور به میزان 17.7 درصد بالاتر از عدد شاخص ماه مـشابه سـال قبـل بـود.

فلزات معمولی و مصنوعات آنها

در ماه مورد بررسی، تنزل شاخص بهای برخی از اقلام مانند شمش آلومینیـوم برابـر 4.5 درصـد و آهن کلاف گرم 2.8 درصد منجر به کاهش شاخص قیمت گروه فلـزات معمـولی و مـصنوعات آن هـا معادل 0.5 درصد نسبت به ماه قبل شد.

شاخص بهای گروه فوق نسبت به ماه مشابه سال گذشته به میزان 8.5 درصد کاهش داشته اسـت.

 

 

 

 

 

 

 

ایران جیب

» برچسب ها :مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا